Gevolgen Wet doorstroming huurmarkt 2015

Goed nieuws voor huurders én verhuurders van woningen: meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur!

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet is goed nieuws voor zowel woningzoekenden als (aspirant) woningverhuurders.

Doel wetswijziging: een flexibele huurmarkt

Zoals de naam van de wet doet vermoeden, is het doel van de wetswijziging te zorgen voor doorstroming op de Nederlandse huurmarkt. Hoe? Door meer mogelijkheden te creëren voor tijdelijke verhuur. Vóór de wetswijziging was het tijdelijk (ver)huren van woningen immers slechts in beperkte gevallen mogelijk, waardoor huurcontracten grotendeels afgesloten werden voor onbepaalde tijd. Daar komt bij dat huurders huurbescherming genieten, zodat zij worden beschermd tegen opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder. Deze combinatie heeft tot gevolg gehad dat er weinig beweging zit in de huidige huurmarkt. Een huurder die een nieuwe woning zoekt vanwege een wijziging in zijn gezinssamenstelling, zijn salaris of vanwege werk of studie moet verhuizen, heeft het daardoor niet altijd even gemakkelijk om een geschikte huurwoning te vinden. Door de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur uit te breiden, moet hier verandering in komen.

Mogelijkheden tijdelijke (ver)huur woonruimte

Welke mogelijkheden er sinds de wetswijziging zijn voor tijdelijke (ver)huur van woonruimte wordt hieronder uiteengezet:

 

1.  M.b.t. een zelfstandige woning kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten voor een periode van maximaal 2 jaar.

(Let op! Dit is niet toegestaan bij de (ver)huur van sociale huurwoningen, tenzij het gaat om specifiek bij ministeriële regeling aangewezen groepen.)

 

2.  M.b.t. een onzelfstandige woning kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten voor een periode van maximaal 5 jaar.

 

Will je gebruik maken van een van bovenstaande mogelijkheden? Houdt dan rekening met het volgende:

  • Verhuurder dient huurder minstens 1 maand en maximaal 3 maanden vóór het einde van de huurperiode schriftelijk te informeren dat de huurovereenkomst ook daadwerkelijk eindigt. Gebeurt dit niet, ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan weer volledige huurbescherming. Ook de huurder doet er verstandig aan tegen het einde van de huurperiode de overeenkomst op te zeggen. Bij uitblijven van een schriftelijke opzegging door verhuurder ontstaat zoals gezegd namelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd en is het mogelijk dat de huurder ongewenst een maand langer aan de overeenkomst (en het betalen van de huurprijs) is gebonden.

  • Huurder behoudt de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Deze opzegmogelijkheid mag niet contractueel worden uitgesloten.
  • Huurder behoudt tijdens de tijdelijke overeenkomst tevens de inschrijfduur ten behoeve van de woonruimteverdeling.
  • Het is niet mogelijk met dezelfde huurder een tweede tijdelijke overeenkomst aan te gaan. In dat geval wordt geacht dat de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd.

 

3.  Voorts zijn met de wetswijziging de doelgroepen uitgebreid waarvoor zogenaamde doelgroepcontracten mogelijk zijn. Naast de mogelijkheid van tijdelijke verhuur van woningen aan gehandicapten of ouderen of tijdelijke verhuur van woningen aan studenten, is het tijdelijk verhuren van woningen nu ook mogelijk aan: jongeren van 18 t/m 27 jaar, promovendi en grote gezinnen van minimaal 8 personen. Wordt op een van deze gronden een tijdelijke huurovereenkomst aangegaan, dan is opzegging mogelijk zodra de huurder niet meer tot de doelgroep behoort en kan een nieuwe overeenkomst worden gesloten met iemand die wél in deze doelgroep valt.

 

4.  Ook kan een eigenaar of huurder van een woning bij zijn afwezigheid zijn woning tijdelijk verhuren totdat hij terugkeert; dit wordt ook wel tussenhuur of diplomatenclausule genoemd. Deze mogelijkheid bestond al onder de oude wetgeving, maar is met de wetswijziging verder uitgebreid. Zo is het vanaf heden toegestaan meerdere tussenhuurders achter elkaar te hebben en is verlenging mogelijk zonder dat dit de opzeggingsbevoegdheid van verhuurder in gevaar brengt.

 

5.  Tenslotte is tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet uitgebreid. Om leegstand te beperken was tijdelijke verhuur op grond van deze wet toegestaan bij een koopwoning welke te koop staat, een huurwoning welke gesloopt of gerenoveerd gaat worden en bij een woning in een gebouw dat een andere bestemming krijgt, gesloopt of gerenoveerd gaat worden. Nu is aan deze categorieën toegevoegd de te koop staande huurwoning.

 

Naast bovengenoemde mogelijkheden blijft mogelijk:

 

6.  Tijdelijke verhuur voor gebruik van de woonruimte die naar haar aard van korte duur is.

 

7.  Tijdelijke verhuur indien sprake is van zogenaamd hospitaverhuur.

 

Gevolgen van meer mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van woonruimte

Bovenstaande uitbreiding van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur zorgt niet alleen voor doorstroming in de huidige huurmarkt en is dus voordelig voor woningzoekenden. Het is ook goed nieuws voor woningverhuurders. Door middel van een tijdelijk contract kunnen verhuurder met huurder een soort proeftijd overeenkomen, waardoor verhuurder kan kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft alvorens een huurovereenkomst aan te gaan voor onbepaalde tijd. Deze mogelijkheid zal mogelijk twijfelende (aspirant) woningverhuurder over de streep trekken, waardoor het aanbod aan huurwoningen zal toenemen.

Tijdelijk verhuren?

Moch je gebruik willen maken van de mogelijkheden om jouw woning tijdelijk te verhuren? Laat dan wel alles goed op papier zetten om er zeker van te zijn dat jouw overeenkomst ook daadwerkelijk onder een van bovengenoemde mogelijkheden valt. Wordt immers niet aan de juiste voorwaarden voldaan, dan is het mogelijk dat de overeenkomst toch als een reguliere huurovereenkomst wordt aangegaan en dus is aangegaan voor onbepaalde tijd.


Contact

Heb je vragen over jouw tijdelijke huurovereenkomst of wil je een (tijdelijke) huurovereenkomst op laten stellen? Neem dan contact op met Marks Wachters bedrijfsjuristen.