Verkrijger van onderneming aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies van vóór de overgang van de onderneming

 

Eerder deze maand deed de Hoge Raad een interessante uitspraak met betrekking tot rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst in geval van een overgang van onderneming. De Hoge Raad bevestigde daarin het oordeel van de rechtbank en het hof dat de verkrijger van de onderneming aansprakelijk is voor onbetaald gelaten pensioenpremies door de vervreemder van de onderneming.

De wet bepaalt dat de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van een overname van onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaan op de verkrijger. Hiertoe behoren sinds 1 juli 2002 ook de rechten en verplichtingen uit hoofde van pensioen.

Verder bepaalt de wet dat de overdragende werkgever nog gedurende een jaar 'naast de verkrijger' aansprakelijk is voor deze verplichtingen én dat het gaat om verplichtingen die zijn ontstaan vóór de overgang van onderneming.

Tenslotte bepaalt de Hoge Raad nog dat het pensioenfonds een eigen recht heeft jegens de verkrijger. De Hoge Raad wijst er onder ander op dat de werknemer die zowel voor als na de overgang verplicht deelneemt in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds geen belang heeft bij het instellen van een vordering tegen zijn oude of nieuwe werkgever tot betaling van de premies. De verplichting van het pensioenfonds om de aangesloten werknemer pensioen uit te keren, bestaat immers onafhankelijk van het antwoord op de vraag in hoeverre de werkgever de premies heeft voldaan. Als het pensioenfonds derhalve geen eigen recht zou toekomen, dan zou de nakoming van de verplichting onvoldoende worden gewaarborgd. En, zo overweegt de Hoge Raad, indien ten gevolge daarvan het pensioenfonds over zou moeten gaan op kortingen van de pensioenen, dan zouden de belangen van de werknemers hiermee worden geschaad.

 

Lees de volledige uitspraak. (ECLI:NL:HR:2016:2375)